STATUT FUNDACJI LAMPA

STATUT FUNDACJI LAMPA
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Fundacja pod nazwą Fundacja Lampa, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Marię Łempicką, zwaną dalej Fundatorką, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna.
3. Fundacja związana jest z wyznaniem rzymsko-katolickim.
§ 2
Fundacja ma osobowość prawną.
§ 3
Siedzibą fundacji jest miasto Knyszyn.
§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w celu realizacji programu Fundacji, na podstawie przyjętych zasad.
§ 5
1. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Cele i zasady działania Fundacji
§ 6
Celem Fundacji jest:
1. Ewangelizacja poprzez kulturę i sztukę.
2. Działalność kulturalna, edukacyjna i patriotyczna oparta na fundamentach wartości chrześcijańskich, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji Kościoła rzymsko-katolickiego.
3. Wsparcie merytoryczne i finansowe przedsięwzięć artystycznych o tematyce związanej z chrześcijaństwem i polskimi wartościami narodowymi.
4. Pielęgnowanie pamięci historycznej.
5. Wsparcie osób zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciach artystycznych o charakterze teatralnym, literackim, muzycznym i innym.
6. Ochrona miejsc o znaczeniu historycznym.
7. Promowanie kultury i tradycji polskiej poza granicami kraju w celu podtrzymania więzi z krajem przebywających tam Polaków.
§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Twórczość artystyczną, m.in. pisanie scenariuszy spektakli teatralnych, tekstów piosenek, komponowanie utworów muzycznych.
2. Organizowanie publicznych występów artystycznych.
3. Organizowanie spotkań i innych przedsięwzięć o tematyce chrześcijańskiej i patriotycznej.
4. Działalność wydawniczą.
5. Projekty edukacyjne i kulturalne dla dzieci i młodzieży.
6. Rozpowszechnianie utrwalonych zapisów filmowych oraz studyjnych spektakli, koncertów oraz innych przedsięwzięć na różnych nośnikach.
§ 8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
Majątek i dochody Fundacji
§ 9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.300 (jeden tysiąc trzysta) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, z czego 1.000 (jeden tysiąc) złotych przeznaczony będzie na działalność gospodarczą, jeżeli będzie prowadzona.
§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. Darowizn, spadków, zapisów,
2. Dotacji i subwencji oraz grantów,
3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. Dochodów z majątku Fundacji,
5. Prowadzonej działalności gospodarczej.
§ 11
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Władze Fundacji
§ 12
Zarząd fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje fundację na zewnątrz.
§ 13
1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż pięciu osób powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Prezesem Zarządu wieloosobowego jest Fundator.
4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji w drodze uchwały.
§ 14
1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji w sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
5. Zarząd wieloosobowy, co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
Inne organy Fundacji
§15
1. Zarząd powołuje Radę programową i artystyczną.
2. Zarząd powołuje i odwołuje członków Rady programowej i artystycznej.
3. Rada programowa i artystyczna pełni rolę organizacyjną i doradczą w sprawach realizowania celów Fundacji poprzez przygotowywanie wystąpień publicznych, opracowania scenariuszy sztuk scenicznych, zapraszanie aktorów i osób do udziału w projektach artystycznych oraz przygotowanie oprawy wizualnej oraz muzycznej.
4. Rada programowa i artystyczna może składać się przy najmniej z jednego członka.
5. Pierwszą Radę programową i artystyczną oraz ich członków powołuje fundator.
6. Honorowe stanowiska w Fundacji, w tym w jej organach, są wyłączone z regulacji dotyczących reprezentacji i odpowiedzialności formalnej.
§16
1. Fundator powołuje pierwszy statutowy kolegialny organ kontrolno-nadzorczy, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, zwany Radą Nadzorczą. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
2. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Członkowie Rady Nadzorczej:
a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
Sposób Reprezentacji
§ 17
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, może składać każdy członek Zarządu działający samodzielnie, z zastrzezeniem ust. 2.
2. Oświadczenia będące zobowiązaniem Fundacji do świadczenia wymagają pisemnej zgody Prezesa Zarządu pod rygorem nieważności.
Zmiana Statutu
§ 18
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
Połączenie z inną fundacją
§ 19
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 20
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatora w przypadku zarządu wieloosobowego.
Likwidacja Fundacji
§ 21
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
§ 22
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Fundatora w przypadku zarządu wieloosobowego.
§ 23
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
Data przyjęcia statutu
09.04.2017 r.
Maria Łempicka
Prezes Zarządu